Encyclopedie Van De Mystiek

Encyclopedie Van De Mystiek
fundamenten, tradities en mogelijkheden
Auteur: Onbekend
EncyclopedieVanDeMystiekPage

Dit boek is het eerste, omvattende handboek in het Nederlands dat zich specifiek met het verschijnsel mystiek in al zijn facetten bezighoudt. Het is bestemd voor theologen, godsdienstwetenschappers, studenten, en anderen die geïnteresseerd zijn in mystiek. Het boek is onmisbaar als bron en naslagwerk, ook voor niet-professionele gebruikers.
In deel 1, Fundamenten, worden begrippen omschreven en kernvragen over het verschijnsel mystiek besproken. Bijvoorbeeld in hoeverre mystiek een mogelijkheid is voor ieder mens, hoe een mysticus onuitsprekelijke ervaringen verwoordt, en hoe mystiek zich in onze tijd manifesteert. In verschillende bijdragen komt aan het licht dat mystiek perspectieven voor de toekomst biedt.
In deel 2, Vormen van mystiek, wordt geschetst welke bijdragen verschillende religies en religieuze stromingen aan de mystiek hebben geleverd. Het zwaartepunt in dit handboek ligt bij de christelijke mystiek in onze West-Europese cultuur.
Deel 3 is een encyclopedisch gedeelte: belangrijke personen, groeperingen en begrippen worden in lemmata kort beschreven.

Recensie(s)

De 51 bijlagen van 35 wetenschappelijke auteurs bestrijken het terrein van de theistische en niet-theistische vormen van de mystiek in zijn volle breedte. Het zwaartepunt ligt bij de christelijke mystiek, maar ook de hindoeistische, boeddhistische, joodse en islamitische en die uit de Oudheid krijgen expliciet aandacht. Dat de auteurs niet uitgaan van een eensluidende definitie, is geen bezwaar, omdat men uit hun bespreking van de vele vormen ervan een breed beeld krijgt van wat mystiek, mystieke ervaring en het gaan van de mystieke weg inhouden. Eerst worden algemene aspecten behandeld zoals de aard van mystiek en hoe ze zich verhoudt tot haar culturele context, geloof en theologie, taal, poezie en psychologie; vervolgens komen haar verschijningsvormen aan de orde. Hoewel het kapitale boek zijn functie als vraagbaak naar behoren zal vervullen, is het geen encyclopedie, niet zozeer omdat het encyclopedische deel slechts 216 pagina’s telt, maar eerder omdat concrete namen die je zoekt, soms nergens te vinden zijn, ook niet in het register van veertig pagina’s. Het neemt niet weg dat dit unieke handboek een rijke bron van informatie vormt.

Drs. J. Kleisen
These essays will provide those who wish to learn more about spirituality with valuable introductory material, whilst the discerning reader will discover many important insights to advance their understanding of spirituality.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
 Remember Me